Atribuït a l'economista italià Corrado Gini (1884-1965) i més tard estudiat per reconeguts economistes, és una mesura molt utilitzada per a representar l'extensió de la desigualtat.

Aquest indicador és una mesura de concentració i permet calcular qualsevol distribució de freqüències, tanmateix en aquest àmbit d’estudi s’utilitza per a mesurar la igualtat o desigualtat referides a la riquesa o renda d’un país, la qual cosa permet disposar d’informació molt útil en l’estudi dels factors que conformen el grau de benestar d’una comunitat. Aquest coeficient permet observar com una mala distribució d’aquesta implicaria un nivell de desenvolupament inferior, relacionant la desigualtat econòmica amb el concepte d’equitat. En aquest sentit però, existeix certa controvèrsia al voltant de la correlació entre una desigual distribució de la riquesa i fenòmens socials negatius com baixa esperança de vida, pitjor estat de salut, mortalitat infantil, criminalitat, alcoholisme, analfabetisme, etc.

Comparació Index de Gini amb PIB

Feu clic a la imatge per accedir a l'aplicació

En el càlcul d’aquest índex s’obté un resultat amb un interval entre 0 i 1, en el que 0 significa la igualtat perfecta (tothom ingressa el mateix) i l’1 es correspon amb la perfecta desigualtat (hi ha qui ho ingressa tot i la resta no ingressa res). Per anomenar l’Índex de Gini es fa referència al coeficient expressat en percentatge o, més sovint, en el seu equivalent numèric.

Gràficament el coeficient de Gini es representa mitjançant la Corba de Lorenz. i es calcula com una raó de les àrees en el diagrama d’aquesta Corba. A on l’eix d’ordenades correspon al percentatge de població per ordre creixent de riquesa i a on l’eix d’abscisses reflecteix el percentatge d’ingressos. En el cas que existís una perfecta distribució, és a dir, tots ingressen el mateix, s’obtindria una diagonal, així doncs, en cas (generalitzat) de no existir la igualtat perfecta, tota la corba s’ha de trobar, òbviament, per sota de la diagonal. Així, sent “a” l’àrea que forma la bisectriu (perfecta distribució) i la corba que dibuixa la distribució del territori objecte d’estudi i “b” l’àrea per sota d’aquesta corba, el coeficient és:

Coeficient de Gini = a/(a+b)

A continuació es mostren dues distribucions diferents representades mitjançant la Corba de Lorenz; mentre que la primera tindria un Índex de Gini molt proper a 0, la segona s’acostaria molt més a 1. Així doncs, en el territori representat pel diagrama primer el repartiment de la riquesa seria més equitatiu que en el territori representat per la distribució segona.

 

Corbes de Lorenz


Font: Elaboració pròpia

A simple vista, s’observa que a mida que la corba s’allunya de la bisectriu, la distribució és menys equitativa. O, expressat d’una altra manera, quan més gran sigui l’àrea “a”, més concentrada estarà la riquesa en el territori objecte d’anàlisi i, per tant, més gran serà la desigualtat.

Si bé és cert que conèixer la distribució de la riquesa d’una població no és suficient per saber si es tracta d’un territori més o menys ric, resulta evident que la igualtat o desigualtat dels ingressos és un indicador que reflecteix en gran mesura el grau de desenvolupament. En aquest sentit, es conegut que el nivell de desenvolupament d’una societat és directament proporcional a una millor distribució de la seva renda.