Com a culminació d’una dècada de grans conferències i cimeres, al setembre de 2000 va tenir lloc a Nova York l’anomenada Cimera del Mil·lenni. Un missatge molt significatiu i revelador emergia amb molta força:

“Som la primera generació que pot acabar amb la pobresa”

Considerats el major compromís polític en la història de la humanitat per acabar amb la pobresa, amb aquest acord tant els països més desenvolupats com els països més desafavorits, reconeixen que la responsabilitat d’acabar amb la pobresa i les seves causes és compartida. Des del seu inici, aquest pla ha revifat els esforços per ajudar als més desafavorits del món, i ha constatat que l’adopció de mesures necessàries per assolir els objectius marcats és, únicament, una qüestió de voluntat política.

La Cimera va concloure amb l’adopció d’un pla d’acció a nivell mundial amb el propòsit d’assolir vuit objectius per tal d’eradicar la pobresa amb l’horitzó posat a l’any 2015. Aquests objectius, que engloben des de la disminució a la meitat de l’extrema pobresa fins a aturar la propagació del VIH/SIDA i l’assoliment de l’ensenyança primària universal per al 2015, constitueixen un pla acordat per 189 caps d’estat i govern i per les institucions de desenvolupament més significatives a nivell mundial. Així doncs, a partir d’aquell moment, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (d’ara endavant els ODM) representen el full de ruta a seguir per tal d’afrontar les desigualtats i les injustícies al món.

Compten amb una sèrie de metes, indicadors i terminis fixats per tal de controlar el seu progrés (per a veure cada un dels objectius a la pàgina web de l'ONU, cliqueu a sobre del títol de l'objectiu que us interessa):

 

 

Objectiu

1

 

 

 

Eradicar la pobresa i la fam

Meta 1. Reduir a la meitat el percentatge de persones amb ingressos inferiors a 1 dòlar per dia per l’any 2015.

Meta 2. Assolir la plena ocupació i que sigui productiva, així com garantir una ocupació decent per a tothom, incloent les dones i els joves.

Meta 3. Reduir a la meitat, entre el 1990 i el 2015, el percentatge de persones que passen gana.

Objectiu 2

Educació primària universal

Meta 1. Garantir que tots els nens i nenes puguin finalitzar un cicle complet d’ensenyament primari pel 201

Objectiu 3

Promoure la igualtat entre els gèneres

Meta 1. Eliminar les desigualtats entre els sexes en l’ensenyament primari i secundari, preferiblement pel 2005, i en tots els nivells d’ensenyament pel 2015.

 

Objectiu 4


Reduir la mortalitat infantil

Meta 1. Reduir en 2/3 la taxa de mortalitat dels nens menors de cinc anys pel 2015

Objectiu 5

Reduir la mortalitat materna

Meta 1. Reduir en 3/4 la taxa de dones que moren cada any durant l’embaràs o el part abans de 2015.

Meta 2. Aconseguir, pel 2015, l’accés universal a la salut reproductiva

Objectiu 6

Combatre el VIH/SIDA i altres malalties

Meta 1. Aturar i començar a reduir la propagació del VIH/SIDA abans del 2015.

Meta 2. Assolir, pel 2010, l’accés universal a tractaments pel VIH/SIDA per aquelles persones que ho necessitin.

Meta 3. Aturar i començar a reduir l'incidència de la malària i altres malalties greus abans del 2015.

Objectiu 7

Garantir un medi ambient sostenible

Meta 1. Incorporar els principis del desenvolupament sostenible en les polítiques nacionals i invertir la pèrdua de recursos mediambientals abans del 2015

Meta 2. Reduir la pèrdua de biodiversitat, assolint una reducció significativa de la taxa de pèrdua pel 2010.

Meta 3. Reduir a la meitat el percentatge de persones que no disposen d’accés a l’aigua potable i serveis bàsics de sanejament pel 2015

Meta 4. Haver millorat considerablement la vida d’almenys 100 milions d’habitants de tuguris pel 2020.

Objectiu 8

Aliança global per al desenvolupament

Meta 1. Desenvolupar un sistema comercial i financer obert, basat en normes més justes, i no discriminatori.

Meta 2. Atendre les necessitats dels països menys avançats a través de mesures com l’accés lliure d’aranzels i contingents de les exportacions; l’alleugeriment del deute i la cancel·lació del deute bilateral oficial; i una major assistència.

Meta 3. Atendre les necessitats especials dels països sense litoral i dels petits Estats insulars en desenvolupament

Meta 4. Alleujar el deute dels països en desenvolupament en general amb mesures nacionals i internacionals per tal de fer que, a llarg termini, el deute sigui sostenible.

Meta 5. Elaborar i aplicar estratègies que proporcionin als joves un treball digne i productiu.

Meta 6. En cooperació amb les empreses farmacèutiques, incrementar l’accés a medicaments assequibles

Meta 7. En col·laboració amb el sector privat, reduir el desequilibri tecnològic i digital entre països.

Per a veure la totalitat de la planificació estratègica dels ODM es pot consultar: El Portal de les Nacions Unides sobre els Objectius del Mil·lenni.

Els ODM reflecteixen les principals fites establertes en diferents conferències de les Nacions Unides sobre desenvolupament celebrades en els anys 90. Són, per tant, el resultat de moltes consultes nacionals, regionals i internacionals en què van participar milions de persones en representació d'una gran varietat de interessos, incloent-hi els dels governs, de les organitzacions de la societat civil i de representants del sector privat. En aquestes conferències es va posar de relleu la naturalesa multidimensional del desenvolupament, la fi última és el benestar de la humanitat.