Tradicionalment, l’acció social dins del món empresarial, ha estat contemplada des d’una visió filantròpica. Fins ara, les grans corporacions han considerat l’acció social com una activitat assistencialista associada a l’aportació de fons per a finançar causes solidàries.

És des de fa ben poc que es fonamenta en el compromís per millorar tots els aspectes que envolten el món dels negocis i per trobar la manera de lligar-ho amb el benefici empresarial. Actualment aquesta pràctica es considera una oportunitat que està demostrant assolir bons resultats empresarials i incrementar el valor i reconeixement social de l’empresa. En aquest sentit, es perfila un nou concepte d’empresa que ha d’evolucionar d’acord amb els principis d’una ciutadania cada cop més solidària.

Com afirma Mariano Nieto (2004), ja que des de mitjans del segle passat el tema (RSC) ha estat abordat de forma intermitent i amb postures clarament enfrontades. Un corrent de pensament ha vingut considerat que els objectius socials i econòmics són incompatibles. Aquest enfocament, netament financer, posa l'accent en els accionistes (shareholders) i considera que els directius han d'actuar com a agents defensant exclusivament els interessos dels propietaris de la companyia. [...]Des d'aquesta postura s'han emfatitzat els problemes d'eficiència que pot plantejar el fet que les empreses assumeixin obligacions o responsabilitats més enllà de la simple generació de benefici. Les paraules del premi Nobel d'economia Milton Friedman expressen amb claredat aquesta idea: "El que els nostres dirigents d'empresa acceptessin la idea que els correspon una responsabilitat social que no sigui el obtenir el major benefici possible per als seus accionistes seria tant com soscavar els fonaments de la nostra societat lliure. "(Friedman, 1966:173).

La postura contrària sosté que el comportament socialment responsable no ha de ser incompatible amb la creació de valor. [...] L'adopció de criteris de RSC permet a les empreses resoldre els conflictes i distribuir el valor creat entre els diferents grups d'interès. Addicionalment, suposen que els comportaments socialment responsables indueixen efectes positius a llarg termini que contribueixen a augmentar el rendiment i el valor de les empreses, compensant l'aparent "expropiació" soferta pels accionistes. Això és així perquè les pràctiques de RSC milloren les condicions de l'entorn en què operen les empreses, redueixen riscos i augmenten la seva reputació. [...] Així, Michael Porter i Mark Kramer (2002) defensen que entre la filantropia pura i el negoci pur pot haver un lloc de convergència d'interessos que incidirà positivament tant en el benefici social com en l'econòmic. Concretament, la filantropia empresarial pot ajudar a la millora del context competitiu de la companyia en augmentar la disponibilitat d'inputs especialitzats d'alta qualitat, potenciar una demanda sofisticada i exigent, crear un entorn més productiu i transparent i millorar els sectors relacionats i complementaris. Fins i tot el compromís social també pot ser origen d'atractives oportunitats empresarials.

 

Font: Elaboració pròpia

 

A continuació es mostren tres definicions que tracten de definir la Responsabilitat Social Corporativa (a partir d’ara RSC) proposades des de diferents institucions:

“La RSC és la integració voluntària per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors”. Comissió Europea.

“La RSC és una forma de gestió que es defineix per la relació ètica i transparent de l’empresa amb tots els públics amb els que es relaciona, i per l’establiment de fites empresarials que promoguin el desenvolupament sostenible de la societat. Això ha de ser realitzat preservant els recursos ambientals i culturals per a les generacions futures, respectant la diversitat i promovent la reducció de les desigualtats socials”. Institut Ethos d’Empreses i Responsabilitat Social.

“La RSC és el fenomen voluntari que busca conciliar el creixement i la competitivitat, integrant al mateix temps el compromís amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient”. Forética.