La Càtedra DOW / URV de Desenvolupament Sostenible ha portat a terme una enquesta amb l’objectiu d'analitzar els hàbits dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per tal de conèixer el grau de presència dels comportaments sostenibles entre els mateixos. La nostra finalitat és, doncs, saber en quines de les seves tasques habituals i quotidianes la preocupació ambiental té un pes suficient com per definir – o si més no, perfilar – el comportament de l'estudiant. Evidentment, l'objectiu darrer d'aquest treball depassa la mera quantificació i pretén – en línia amb els objectius de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - contribuir modestament a conscienciar tant els enquestats com els lectors, sobre la necessitat de preservar i mantenir el nostre entorn, així com de diagnosticar àrees preferents d'actuació per tal de millorar la sostenibilitat del nostre entorn acadèmic. L'enquesta arriba en un moment de crisi en el que la sostenibilitat ja no és tan sols una opció pro-ambiental, sinó una obligació per tal de racionalitzar l'ús que dels recursos naturals i econòmics fan les institucions públiques, les empreses i els individus. En aquesta línia, les institucions que suporten la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, han treballat i treballen per portar a terme els seus objectius d'una forma més coherent amb aquests principis. La Universitat Rovira i Virgili, a través de la seva Comissió de Política Ambiental i en col·laboració amb l'Estudi Ramon Folch, està portant a terme una complerta diagnosi ambiental, el Pla de Medi Ambient de la Universitat Rovira i Virigili, auditant el funcionament de la institució, el qual inclou el Pla d'Acció 2011-2015, que pretén consolidar la Universitat Rovira i Virgili com una institució sostenible i conscient de les seves obligacions ambientals. Per la seva part, DOW Chemical té una llarga tradició d'incorporar la sostenibilitat com un dels principis que guien la seva activitat. Prova d'això en són el disseny, posta en pràctica i seguiment dels Objectius de Sostenibilitat 2015, així com les directrius d’hàbits sostenibles de l'empresa que, juntament amb un treball similar realitzat per la Universidad de Huelva (Aula de Sostenibilidad, 2010) ens han servit de base pel disseny del qüestionari utilitzat en aquest estudi. Les preguntes s'han estructurat en 8 parts, corresponent la primera a les dades demoscòpiques i les set restants a investigar sobre hàbits sostenibles. Aquests, s'agrupen- en 7 temàtiques:

  • concepte de sostenibilitat
  • aigua
  • energia
  • reciclatge
  • hàbits de compra
  • mobilitat
  • millora

El bloc de sostenibilitat va dirigit a veure quina percepció tenen els estudiants d’aquest concepte i si són conscients del seu impacte sobre el medi ambient. En els apartats d’aigua i energia s’han realitzat preguntes sobre les mesures que practiquen pel seu estalvi. En el tema de reciclatge es vol conèixer quins residus reciclen els estudiants i en el cas de que no realitzin aquesta tasca, entendre el perquè. En quant a l’apartat d’hàbits de compra, s’han introduït qüestions relatives a les pràctiques en les compres domèstiques, així com també de l’ordre en els criteris de prioritat a l’hora de comprar vehicles,electrodomèstics o altres bens de consum. L’apartat de mobilitat va adreçat a conèixer els medis de transport més usats en els seus desplaçaments quotidians. Finalment a través del darrer apartat, el de millora, es vol conèixer la seva opinió sobre suggeriments eficaços per estimular els hàbits sostenibles en la societat.