Aquest és el primer mòdul del projecte MOUDS. El primer d’un total de 10. En cada mòdul la informació facilitada s’acompanya de figures i quadres amb dades perquè el lector tingui informació suficient per treure les pròpies conclusions. Al mateix temps, també es plantegen una sèrie de qüestions, que en molts casos queden obertes, perquè el lector hi reflexioni i miri d’obtenir la resposta.

D’aquesta manera, en el primer mòdul s’ha intentat definir com ha de ser el nostre desenvolupament per poder ser considerat com a sostenible, vinculat a la protecció del medi ambient i de la salut.

En el segon mòdul s’aborda la relació entre desenvolupament humà i canvi ambiental: de quina manera al llarg de la història les diferents societats s’han relacionat amb l’entorn més proper i hi han incidit. I per això és necessari conèixer el funcionament i els trets bàsics dels diferents elements que conformen el medi natural.

El tercer mòdul del projecte MOUDS està centrat en la població. S’analitza l’evolució i l’estructura de la població mundial, i també els assentaments on aquesta població resideix. La incidència sobre el medi ambient i sobre l’explotació dels recursos naturals dependrà en gran mesura de la quantitat de població a la qual aquests recursos han de satisfer les necessitats. El creixement de la població, especialment als anomenats països en vies de desenvolupament, ha estat espectacular en les darreres dècades. Per la seva banda, fer una bona planificació del creixement de les nostres ciutats i pobles pot evitar problemes ambientals importants i optimitzar els recursos que tot assentament necessita per al bon funcionament.

El quart mòdul, que porta per títol “Riscos Naturals”, té per objectiu donar una visió conjunta dels riscos naturals que afecten el món actual, les seves característiques, l’abast i les principals mesures que s’adopten per minimitzar-los. El mòdul fa un repàs sintètic dels principals riscos geològics, climàtics , així com d’altres on interactuen el factor humà i natural (inundacions i incendis), per acabar definint les principals eines que s’utilitzen per la gestió dels riscos naturals,: la previsió, la prevenció i la seva mitigació.

En el cinquè i el sisè mòduls s’analitza la utilització dels recursos naturals. Disposem d’un ampli ventall de recursos naturals que s’utilitzen de manera variada i diversa. Malauradament la gran majoria, especialment els més utilitzats, són recursos no renovables. Quins són aquests recursos, on són les seves reserves o qui els consumeix són preguntes que cal respondre, però també és necessari saber quines són les conseqüències ambientals d’utilitzar-los. Un d’aquests mòduls s’ha dedicat únicament i exclusivament a un recurs natural bàsic com l’aigua, atesa la seva importància.

Les activitats econòmiques que possibiliten el desenvolupament —o més ben dit, els impactes ambientals d’aquestes activitats econòmiques— s’analitzaran en dos mòduls (agricultura i indústria per un costat; serveis i infraestructures de comunicació i transport per un altre) que encara no es troben disponibles. Com també està en preparació un mòdul dedicat al canvi climàtic, considerat com un dels motors del canvi global. No hi ha cap dubte que la temperatura del planeta ha augmentat a un ritme força inusual i les projeccions de futur indiquen augments importants.

Si que es troba disponible un mòdul on s’analitza la problemàtica dels residus. Consumim recursos, ocupem el sòl i generem residus. En aquest mòdul es fa un èmfasi especial en els residus que tothom, en menor o major mesura, generem: els municipals. La gestió que en fem i la capacitat de generar-ne menys són qüestions clau des d’un punt de vista ambiental.

El projecte es tanca amb un mòdul dedicat a les desigualtats econòmiques i socials. Vivim en un món on gairebé tot està mal repartit. L’aigua per beure i per regar els conreus amb els quals produir aliments és molt escassa en diferents zones del planeta; els recursos naturals energètics es troben en uns territoris mentre que el seu consum es concentra en uns altres on no hi són, raó per la qual s’han d’importar; el creixement de la població mundial presenta patrons diferenciats segons els països; l’esperança de vida dels habitants del planeta és molt dispar; existeixen importants diferències entre països pel que fa als recursos destinats a la sanitat, etc. El desenvolupament econòmic ha estat molt heterogeni i tot plegat ha comportat evidents desigualtats, tant de tipus econòmic com social. Tot plegat fa que una part molt important de la població mundial visqui en la pobresa, és a dir, amb manca o escassetat d’allò que és necessari per viure.