El present mòdul té com a objectiu constituir un espai de reflexió sobre la generació i la gestió dels residus, així com també sobre les implicacions ambientals resultants d’una inadequada gestió dels mateixos. S’ha de tenir en compte que la integració ambiental de les activitats socioeconòmiqes, i per tant l’apropament a un desenvolupament més sostenible, es produirà quan siguem conscients (i actuem en conseqüència) que el territori té una capacitat limitada d’assumir els residus generats per aquestes activitats.

Per tal d’assolir aquest objectiu el mòdul presenta tres apartats:

En un primer apartat es fa una aproximació al concepte de residu, a la tipologia de productes residuals i a la seva classificació. En un segon apartat s’analitza la generació i la gestió d’un tipus de residu que tothom, en major o menor quantitat, genera: els residus municipals (domèstics i assimilables). Finalment, el tercer apartat aborda l’anàlisi d’altres residus, com són els residus agrícoles o les les dejeccions ramaderes, els residus de la construcció i el residus industrials on estan inclosos els residus nuclears.

Totes les activitats humanes, incloses les purament biològiques, generen subproductes que poden no tenir valor i que a la vegada poden ser nocius tant per a la salut humana com per a la vida animal i vegetal i el medi ambient en general. Si no es vol córrer el risc de generar un problema ambiental greu, cal dur a terme una gestió adequada de totes aquestes substàncies que en conjunt anomenem residus. Actualment els residus (o què fer-ne) constitueixen un dels problemes ambientals més greus i un problema que s’està agreujant. L’augment tan espectacular en la seva generació s’ha produït en paral·lel amb el desenvolupament industrial i l’increment del nivell de renda i qualitat de vida de la societat.

El principi vuitè de la Declaració de Rio per al medi ambient i el desenvolupament també fa referència a la generació de residus i a la seva gestió quan diu: Per tal d’assolir el desenvolupament sostenible i una millor qualitat de vida per a totes les persones, els Estats haurien de reduir i eliminar els sistemes de producció i consum insostenibles (...).”

Tenint en compte aquest principi, també s’han de considerar com a sistemes de producció i de consum insostenibles els que generen quantitats ingents de residus i que impossibiliten la integració ambiental de les activitats humanes en el territori, és a dir, les que generen i introdueixen més residus dels que el territori pot assumir.

Però arribats a aquest punt se’ns plantegen una sèrie de preguntes:

a) Què és un residu?

b) Tots els residus són iguals?

c) Tothom genera la mateixa quantitat i el mateix tipus de residus?

d) Quins són els potencials impactes dels residus sobre el medi ambient?

e) Com es gestionen els residus generats?

En els apartats següents s’intentarà donar resposta a aquestes qüestions. Es farà palès l’important grau de subjectivitat a l’hora de definir què és un residu, la dificultat per aconseguir una única classificació dels residus, el fet que ni totes les societats ni tots els individus d’una mateixa societat generen la mateixa quantitat de residus ni el mateix tipus de residus, que els residus poden esdevenir una font molt important de degradació del medi ambient i que la gestió més adequada dels residus n’elimina alguns dels potencials impactes, en minimitza d’altres i en genera alguns de nous. Per aquesta raó s’ha d’apostar per reduir la quantitat generada i valoritzar la major part possible dels generats, reutilitzant-los o reciclant-los. Reduir, reutilitzar i reciclar, l’anomenada triple R, són els tres pilars fonamentals per fer front al problema mediambiental generat per la proliferació de residus cada cop més gran. Des del Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) n’afegeix tres més: repensar els productes i les funcions que tenen, reemplaçar les substàncies perilloses i reparar (dissenyar com facilitar la reparació i com allargar la vida d’un producte).

El mòdul conclou amb un apartat dedicat a les conclusions, un altre en forma de breu qüestionari d’avaluació de l’assoliment i comprensió dels seus continguts i un apartat final dedicat a la bibliografia i als enllaços d’interès.