Com s’ha pogut comprovar, els residus que no poden ser valoritzats, juntament amb aquells que tot i poder-ho ser no són recollits de forma selectiva, suposen tones i tones de brossa a les quals s’ha de donar sortida sense que això suposi greus impactes ambientals per a l’entorn. Les dues solucions més utilitzades fins ara són la ubicació dels residus en dipòsits controlats i la incineració dels residus en instal·lacions dissenyades amb aquesta finalitat.