Tal com afirma la Declaració de Río per al Medi Ambient i el Desenvolupament, «els éssers humans constitueixen el centre de les preocupacions relacionades amb el desenvolupament sostenible. Tots tenen dret a una vida saludable i productiva en harmonia amb la Natura».

La generació de residus i una inadequada gestió dels mateixos també té com a resultat un trencament en l’harmonia entre els éssers humans i el medi natural. Els residus poden esdevenir una font molt important de degradació del medi ambient (contaminació atmosfèrica, contaminació dels sòls, contaminació de les aigües, alteració dels ecosistemes, problemes de salut, etc.), raó per la qual es fa necessari clausurar tots aquells abocadors que no reuneixen les condicions necessàries per dipositar-hi els productes residuals de les diferents activitats socio-econòmiques. Però per molt correcta que sigui al gestió final dels residus, aquesta mai elimina tots els potencials impactes ambientals.

Per aquesta raó s’ha d’apostar per la valorització de la major part possible dels residus generats mitjançant la seva reutilització i/o el seu reciclatge. Ara bé, més important encara que aquest reciclatge, fruit d’una recollida selectiva en origen, és la reducció del residus generats. La disminució per càpita de residus (i si és possible, fins i tot la generació total) ha de disminuir i llavors d’aquesta quantitat sols una petita part hauria d’anar a disposició final, ja sigui una dipòsit controlat o bé una planta d’incineració de residus.

Existeixen diferències importants entre països, tant pel que fa a la quantitat generada per càpita com al percentatge dels residus que són recollits selectivament (vidre, paper, cartó, envasos, matèria orgànica, etc.) i no van a disposició final.

En els darrers anys s’està produint un constant augment pel que fa a la recollida selectiva mentre que també està disminuint la generació de residus per càpita. Malauradament, aquesta disminució sembla que té més a veure amb la crisi econòmica dels darrers anys que no pas amb una reducció voluntària per part dels ciutadans, conscients que en cas contrari s’està generant un greu problema ambiental. Tots els residus, en major o menor mesura, són perjudicials pel medi ambient.