Fins no fa gaire temps (i encara avui en dia en algunes zones menys desenvolupades) la font d’energia principal era la força muscular dels humans i la d’alguns animals, a les quals s’havia d’afegir la llenya com a combustible. Tot i que l’aprofitament de la força hidràulica i eòlica per a determinats processos, com ara moldre cereals, ha estat constant al llarg de la història de la humanitat, no serà fins a l’aparició de la màquina de vapor que es pot parlar d’un salt endavant en la producció d’energia, una veritable revolució energètica.

El desenvolupament tècnic i tecnològic ha permès que la gamma de materials que poden ser utilitzats com a font d’energia sigui molt àmplia. Una bona part dels recursos naturals són energètics, és a dir, són fonts d’energia i no hi ha cap dubte que el seu aprofitament ha propiciat en bona mesura el desenvolupament de la societat moderna actual.

Existeix una relació bastant clara entre consum energètic i nivell de vida. L’energia és la força vital de la nostra societat. En depèn la il·luminació interior i exterior, l’escalfament i la refrigeració de les nostres cases, el transport de persones i mercaderies, l’obtenció i preparació d’aliments, l’activitat industrial, etc. Tota activitat humana, d’una manera o una altra, suposa consum d’energia. I aquest consum s’ha incrementat de forma espectacular amb el pas del temps. Ara bé, no és menys cert que aquest consum és molt desigual geogràficament parlant, amb unes poques zones que n’acaparen la major part (figures següents), tot i que les projeccions de futur tendeixen a una certa igualació a causa de l’increment del consum a l’Índia i especialment a la Xina.

Però com a contrapartida al major grau de desenvolupament aconseguit gràcies a disposar d’aquestes fonts d’energia i saber-les aprofitar, hi ha els impactes ambientals generats durant el procés de producció energètica i durant el seu consum final, sense oblidar aquells que es poden generar durant la fase d’extracció i de transport dels recursos naturals dels quals s’obté l’energia. Uns impactes amb una incidència total, ja que poden afectar tant la salut dels humans com els diferents sistemes naturals (atmosfera, hidrosfera, biosfera, relleu i sòls); alhora, són impactes de caràcter global perquè tenen repercussions més enllà de l’àmbit local.

Consum energètic mundial (1970-2025)


Font: Elaboració pròpia a partir de CIEMAT

Consum energètic per continents en relació amb la seva població


Font: Elaboració pròpia a partir de IEA

La principal font d’energia que existeix a la Terra és el Sol, de la qual deriven la resta de fonts d’energia primàries. El Sol és necessari perquè les plantes facin la fotosíntesi (biomassa) i ho va ser per la matèria orgànica de la qual deriven els combustibles fòssils. És també el causant dels moviments compensatoris de l’aire (el vent) a causa de l’escalfament desigual de l’atmosfera; intervé també en el cicle hidrològic provocant l’evaporació de l’aigua que posteriorment retorna a la Terra en forma de pluja que, entre altres coses, omple els embassaments. A més a més el Sol es pot utilitzar directament com a font de calor i de llum i també se’n pot obtenir energia elèctrica.

En els apartats següents es mostraran les fonts d’energia principals utilitzades per l’espècia humana, que com en el cas dels recursos naturals s’acostumen a dividir entre renovables i no renovables; finalment es reflexionarà sobre el model energètic actual però sobretot de cara al futur, tenint en compte l’impacte que sobre el medi ambient provoca la utilització de les diferents fonts d’energia.

Existeix un model energètic compatible amb el desenvolupament sostenible?