Com el seu nom indica, les fonts d’energia no renovables són recursos naturals energètics amb un cicle cronològic de renovació llarg, és a dir, finits des del moment en què el ritme d’extracció és molt més gran que el de generació. Dins d’aquest grup hi ha per un costat els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i per l’altre els combustibles nuclears (urani).