Si es bombardeja el nucli d’un àtom d’urani (U-235) amb un neutró, aquest àtom es divideix en dos de més petits, al mateix temps que s’alliberen neutrons i una gran quantitat d’energia en forma de calor. Aquest procés rep el nom de fissió nuclear i va ser Enrico Fermi qui ho va portar a la pràctica a la Universitat de Chicago l’any 1942.

Després de més d’una dècada d’experimentació i utilització de l’energia nuclear amb finalitats militars, l’any 1956 va entrar en funcionament el primer reactor nuclear amb un ús civil: la central nuclear de Calder Hall (Anglaterra). Però van ser els Estats Units els que durant la dècada dels anys seixanta del segle xx van crear un important programa nuclear destinat a la generació d’electricitat, i més endavant ho van fer altres països industrialitzats.

La demanda elèctrica cada cop més gran, juntament amb la crisi del petroli de la primera meitat dels anys setanta, va fer que molts dels països més desenvolupats apostessin decididament per l’energia nuclear, com ara França, el Japó o Alemanya. Tot aquest procés va quedar en bona part estroncat a finals dels anys setanta amb la crisi econòmica que va fer estabilitzar temporalment la demanda energètica, juntament amb el moviment ecologista antinuclear i l’accident nuclear a la planta de Three Mile Island, prop de Harrisburg (Pennsilvània, EUA) l’any 1979. El veritable desastre va arribar el 26 d’abril de 1986 amb l’accident nuclear ocorregut en un dels reactors de la central nuclear de Txernòbil, a Ucraïna.

Quin és i quin ha estat el consum d’energia nuclear al món?

La figura següent mostra l’evolució del consum mundial d’energia nuclear en milions de TEP des de 1965 a 2008, diferenciant la part d’aquest consum que correspon únicament als Estats Units. Globalment es pot observar un creixement constant, tot i que a partir de la dècada dels anys noranta del segle passat les taxes d’increment són inferiors a les de la dècada dels setanta i especialment dels vuitanta. Per contra, als Estats Units aquest consum pràcticament s’ha estabilitzat, tot i que encara representa el 31% del consum mundial. El segueixen ja de lluny França amb un 16,1% i el Japó amb un 9,2%.

Evolució del consum mundial d’energia nuclear entre 1965 i 2008

Font: Elaboració pròpia a partir de BP (2009)

Distribució del consum d’energia nuclear per regions l’any 2008


Font: Elaboració pròpia a partir de BP (2009)

L’any 2008 el consum d’energia nuclear mundial va arribar a les 619,7 milions de TEP. La seva distribució per grans regions mundials deixa clara la preponderància d’Europa i Euràsia, amb un 44,6% del consum mundial (figura  de distribució del consum d'energia nuclear per regions al 2008), seguides de l’Amèrica del Nord, amb un terç del total. Per altra banda, el consum de la resta del continent americà, Àfrica i el Pròxim Orient junts sols representa l’1,3% del total.