Les fonts d’energia renovables són recursos naturals energètics amb un cicle cronològic de renovació curt (ritme de generació superior al d’explotació). L’energia procedent del Sol seria l’exemple més clar d’energia renovable. Com ja s’ha comentat en apartats anteriors, d’aquesta font d’energia en deriven la resta.

A més de la solar, les fonts d’energia renovables principals (energia solar indirecta) són l’energia generada pel vent (eòlica), la de la biomassa i la hidràulica. També s’han de tenir en compte l’energia geotèrmica i la mareomotriu.