El consum energètic mundial va lligat al grau de desenvolupament aconseguit, cosa que actualment ens dóna un repartiment desigual entre les diferents regions del món, amb importants contrastos. És a dir, el consum individual d’energia ha augmentat a mesura que la societat es desenvolupa i actualment tres quartes parts de la població mundial utilitzen sols una quart part de l’energia produïda.

Per la seva banda, a la figura següent es relaciona el consum energètic individual i el grau de desenvolupament amb altres factors com la latitud i el clima (d’acord amb els estàndards dels nord-americans) i el fet de disposar en el seu territori d’abundants fonts d’energia.

Evolució del consum d’energia per càpita per països tenint en compte el nivell de vida, la latitud i el fet de disposar de recursos energètics de cada país


Font: Elaboració pròpia a partir de Departament de Geologia de la Universitat de Geòrgia (2006)