Les figures corresponents a l'apartat de la millora dels hàbits anteriors són les següents: