No hi ha vida sense aigua, afirma el principi 1 de la Carta Europea de l’Aigua de l’any 1968. L’aigua és un recurs natural essencial tant per als ecosistemes naturals com per a les diferents activitats socioeconòmiques que duem a terme els grups humans.

Com s’ha comentat en la presentació d’aquest mòdul, la quantitat d’aigua al planeta és constant, només canvia d’estat i varia la seva distribució en el cicle hidrològic global. Ara bé, de tota l’aigua de la Terra només el 3%,  percentatge que disminueix si únicament tenim en compte la que circula pels rius, la que es troba en llacs o bé la confinada en aqüífers accessibles, es considera aigua dolça. Tot i això, continua sent una quantitat més que considerable.

Malauradament, la seva distribució és poc homogènia i trobem zones del planeta on aquest recurs és molt escàs.  En alguns casos l’escassetat no és deguda a unes existències exigües sinó a una demanda creixent que supera l’oferta.  A la vegada, la quantitat d’aigua disponible es redueix si la seva qualitat no la fa apta per a l’ús a què es vol destinar. Això és degut a processos de degradació i contaminació (salinització, nitrats, metalls pesats, hidrocarburs, aigües residuals, etc.), que poden tenir orígens i causes diverses. Una data que corrobora aquesta escassetat és que avui en dia, per raons diverses, gairebé una cinquena part de la població del planeta no té accés a l’aigua potable.

Totes les nostres activitats (agricultura, indústria, serveis, etc.) consumeixen aigua i molta, per bé que cada vegada els processos necessiten menys quantitat d’aigua per obtenir un determinat producte, és a dir, optimitzen més i millor aquest recurs. Pel que fa al consum domèstic, tot i que en termes generals s’ha constatat una disminució per càpita, fet que mostra un major grau de conscienciació social en qüestions ambientals, el consum domèstic d’aigua a la majoria dels països desenvolupats està per sobre de les necessitats bàsiques i, en conseqüència, encara estem lluny de poder dir que es tracta d’un consum sostenible.

També cal de tenir en compte el potencial impacte del canvi climàtic sobre els recursos hídrics. Segons l’informe de l’IPCC “Water and Climate Change” els recursos hídrics són vulnerables i es poden veure força afectats pel canvi climàtic. Si la temperatura mundial supera en 2.5ºC els nivells preindustrials, és a dir, al voltant d’1,7ºC per sobre del nivell actual, es calcula que probablement hi haurà gairebé 3.000 milions de persones al món que no disposaran d’aigua potable.

Els conflictes generats pel control i la disponibilitat d’un recurs tan important com és l’aigua poden ser molt greus en un món on cada vegada la seva disponibilitat pot estar compromesa. Hem de fer un ús adequat i racional de l’aigua. És un recurs natural imprescindible que ha de ser tingut en compte en els processos d’ordenació i planificació territorial per tal de poder dir que en fem una gestió adequada i que es correspon amb un ús sostenible.