La classificació dels recursos naturals dependrà del criteri que s’esculli per a tal objectiu. D’aquesta manera una primera classificació és aquella en què es té en compte si l’objecte de consum és un ésser viu o no. Des d’aquest punt de vista els recursos naturals poden ser biòtics o abiòtics. En canvi si el criteri és el fet de si hi ha possibilitat de tornar-los a utilitzar o no, llavors s’haurà de parlar de recursos naturals reutilitzables o no reutilitzables.

Tot i això, la classificació més utilitzada a l’hora de diferenciar els recursos naturals és la que els agrupa en recursos renovables o recursos no renovables. Aquesta classificació es basa en la seva disponibilitat en el temps, la seva taxa de generació (o regeneració) i el seu ritme d’ús o consum. És a dir, es podria parlar de recursos naturals amb un cicle cronològic de renovació curt (renovables) o bé amb un cicle cronològic de renovació llarg (no renovables). S’entén per cicle cronològic d’un recurs el temps que es requereix per reemplaçar-ne una quantitat utilitzada per una aplicació determinada.

a) Recursos naturals renovables

Dins d’aquest grup hi ha els recursos de tipus biòtic (flora, fauna i sòl), tot i que actualment en alguns casos s’està produint un ús excessiu i/o inadequat que pot fer que perdin aquesta consideració pel fet que els seus cicles de regeneració quedin per sota de la seva taxa d’extracció. També s’inclouen dins els recursos renovables la llum solar, el vent o l’aigua, els quals es poden qualificar com a inesgotables.

b) Recursos naturals no renovables

Els recursos naturals no renovables són materials distribuïts irregularment per la Terra en una sèrie de dipòsits limitats i amb un ritme de regeneració molt inferior a les taxes d’extracció o explotació actuals. Aquests recursos naturals geològics (minerals) s’acostumen a dividir entre aquells que són energètics i els que no ho són. Tots es poden utilitzar com a matèries primeres, però els energètics, tal com diu el seu nom, també són fonts d’energia. Dins d’aquest darrer grup hi ha els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i els nuclears, amb l’urani al capdavant.