Com s’assenyala a la introducció d’aquest mòdul, al medi natural existeixen complexes interrelacions marcadament incidides per les alteracions que les diferents activitats humanes introdueixen a l’entorn. Es defineix l’impacte ambiental com la diferència entre la situació del medi ambient modificat i la seva situació tal com hauria evolucionat sense actuació antròpica.

Tota activitat socioeconòmica pot generar un impacte ambiental sobre algun dels elements del medi natural o bé sobre el medi ambient en el seu conjunt, i fins i tot sobre la salut humana. La incidència i el grau d’afectació dependrà en bona part del tipus d’activitat i l’estat previ de l’entorn. En aquest mòdul s’ha analitzat l’impacte ambiental generat per  l’agricultura i la indústria.

En paral·lel a l’evolució tecnològica amb la que s’ha aconseguit millorar els rendiments, tant l’agricultura com la ramaderia i la pesca han augmentat la seva incidència sobre el medi ambient i actualment constitueixen una font important d’impactes ambientals (sobreexplotació, males pràctiques, emissió  de gasos d’efecte hivernacle, consum d’aigua, etc.).

L’aigua esdevé l’element cabdal en la productivitat, la sostenibilitat i l’impacte ambiental de les explotacions agràries. En el present mòdul s’ha valorat la importància del regadiu a escala territorial, el consum d’aigua per part de l’agricultura, les diferents tècniques de reg o de canalització o embassament i els impactes associats a cadascuna, així com també la producció i el consum d’aliments a escala global i les seves implicacions econòmiques i socials. Es destaca alhora un factor clau de l’impacte ambiental de l’agricultura com és la utilització d’adobs i pesticides a gran escala. Els conreus ecològics o biològics, la producció de transgènics o l’explotació agrària dirigida a biocombustimbles són també activitats agrícoles generadores d’impactes ambientals. Més enllà dels impactes originats per les innovacions tecnològiques, aquests ens han de dur a reflexionar sobre com aquest fet pot determinar a escala global l’abastiment d’aliments i futures crisis alimentàries.

La segona part del mòdul centra el seu discurs en els impactes ambientals de l’activitat industrial.  La Revolució Industrial va suposar un punt d’inflexió en les relacions entre l’espècie humana i el medi ambient. La capacitat del primer d’alterar el segon va augmentar espectacularment en paral·lel al desenvolupament econòmic i social.

La indústria té la seva part negativa en forma d’alteració i degradació del medi ambient. La contaminació d’origen industrial acostuma a ser severa i, tot i manifestar-se en un primer moment en el lloc d’origen, pot arribar a llocs molt distants del focus emissor. Per desgràcia, en molts casos les innovacions en la millora dels processos de producció no han tingut en compte les repercussions ambientals fruit d’aquests processos.

Les necessitats bàsiques de la indústria generen impactes ambientals com són la sobreexplotació de fonts d’energia i el consum de l’espai i de l’aigua. Alhora cal considerar els productes que esdevenen residus i que requereixen un determinat tipus de tractament depenent de la seva tipologia i el seu origen. Per últim, s’ha incidit en  la contaminació atmosfèrica d’origen industrial produïda majoritàriament per la combustió de matèries primeres. En alguns casos aquesta contaminació atmosfèrica pot comportar fenòmens com el de la pluja àcida i en general l’acidificació del medi.

L’últim punt del present mòdul es centra en la relació entre productivitat i integració ambiental. La indústria és una activitat fonamental per a la millora o manteniment del desenvolupament humà. No obstant això, els efectes sobre la salut del medi ambient i la salut de les persones ha de tenir un paper determinant en aquest equilibri. Amb aquesta finalitat existeixen solucions tecnològiques que implementen processos que eliminen totalment o parcialment els contaminants generats i també combustibles de major qualitat que envien menor quantitat de contaminants a l’atmosfera.