En un mòdul anterior s’analitzava l’impacte ambiental de dues activitats econòmiques com són l’agricultura i la indústria. En aquesta ocasió, el present mòdul s’ha centrat en l’impacte ambiental generat per altres activitats, en concret les del sector serveis (comerç i turisme), així com els impactes vinculats a les infraestructures de transport i comunicació.

Té especial rellevància aquesta perspectiva ja que el sector serveis, gràcies a l’augment de rendes que es dediquen a despeses en béns i serveis, ha esdevingut el de major aportació al PIB tant en països desenvolupats com en aquells països no industrialitzats on el turisme s’ha convertit en el motor de l’activitat econòmica.

L’activitat turística pot arribar a tenir importants repercussions sobre el medi ambient a partir de la seva generalització, quan s’entra en una etapa de conflicte amb una alteració i degradació ambiental cada cop major. El desenvolupament urbanístic descontrolat, l’alt consum energètic i d’aigua de les destinacions i la generació de residus per part dels turistes són els principals factors que expliquen l’impacte ambiental del turisme.

Enfront d’aquestes implicacions s’ha proposat un procés de canvi qualitatiu per assolir activitats turístiques sostenibles, la definició de les quals s’inclouen en aquest mòdul.

Pel que fa al comerç, activitat inherent a els societats humanes, cal incidir en la globalització viscuda que implica l’escurçament de les distàncies en la producció, la distribució i el consum de béns. Fruit d’aquesta globalització es produeixen sovint desequilibris territorials ja que la comercialització de matèries primeres d’un territori no reverteixen en aquest mateix indret ni en la seva població.

Per pal·liar aquestes situacions es proposen eines com el comerç just. Els principals impactes ambientals de l’activitat comercial es centren en el transport, el consum energètic i la generació de residus. Per reduir-los hi ha alternatives de comerç sostenible i responsable.

L’última activitat generadora d’impactes ambientals descrita en aquest mòdul és aquella vinculada al transport i a les infraestructures de comunicació. En gran mesura s’explica per dues característiques de les societats modernes molt lligades entre si: la mobilitat i l’accessibilitat. Pel que fa al consum dels mitjans de transport i la contaminació que generen (atmosfèrica i acústica) s’assenyalen en aquest mòdul diferències evidents entres les distintes modalitats alhora que s’indiquen alternatives sostenibles. Les infraestructures de comunicació d’un territori han de ser planificades amb molta cura pels impactes ambientals i paisatgístics que generen tant en la fase de construcció com en la fase d’explotació.

Actualment cobra especial importància la comunicació sense desplaçament que s’ha vist optimitzada per les noves tecnologies de comunicació lligades a l’auge d’internet.