Font: Saladié, Ò., Oliveras, J., Elaboració pròpia