En aquesta secció es poden trobar les diferents figures que apareixen al manual "Desenvolupament Sostenible" (Saladié i Oliveras), organitzades en funció del capítol al qual pertanyen i degudament actualitzades.